Nyolcadik fertályóra

…melyben a Mester elbeszéli álmát.

T: Mester, az éjjel nyugtalan volt az álmod.

M: Utolsó kérdésed járt fejemben, midőn nyugalomra tértem, s az éjszaka oly álmot láték, mely álom testemből elszállt vala, de annak jelentése megmarada.

T: Az álmod alapján tehát megfejthető az, miként oszlatható fel a világnak sóhajtása?

M: Álmomban Bog-Israick jöve rá arra, hogy munkáját, mely az Egyetlenből rendeltetett el, még nem végezé el az Egy-ben lévők idvességére. S ekkor állhatatosságát cselekvésre fordítá.

T: De miként? Meséld el hát álmodat!

M: Bog-Israickot látám, aki megadá magát a Hádészból való nőstény igézetének, hogy annak közelébe csalhassa magát. És ketten egy elhagyatott helyre menének, hogy magjaikat egymásba kelesszék, de ekkor Bog-Israick elébb gyenge métellyel elkábítá, majd egy erős oszlophoz megköté vala Shaidan-Judát. Testének üregein kezdve elébb hideg vasakkal megbecsteleníté őt, majd eztán kedvét lelé Shaidan-Juda testében, és magját annak méhe fészkébe bocsátá.

S ekkor Shaidan-Juda magja megfogan vala.

Fertályóra sem telt bele, s Bog-Israick tűzzel kezdé égetni Shaidan-Juda bőrét, ki felrikolta kínjában, s ekkor éles késekkel vágta fel bőrit, hogy fertelmes vére lassan eredjen a földnek eresztékeibe. Shaidan-Juda kínok között vergőde, s mikor Bog-Israick elválasztá Shaidan-Juda egyik karját testétől, gonosz lelkének első része elhagyta utálatos száját.

Újabb fertályóra telt belé, mikor Bog-Israick esmét kedvét lelé Shaidan-Juda testében, és magját reá ereszté, és annak kiömlő vérével keveré azt. Eztán éles tőrét döfé Shaidan-Juda hasába, s annak zsigerit kivezeté testéből. Shaidan-Juda még sokáig élt ezután, s kínjai közepette adta vissza lelke másodrészét a nem-Egyben valóknak, akik azonban nem fogadták el azt.

Végül Bog-Israick elválasztotta Shaidan-Juda fejét is testétől, s azt póznára tűzvén, száját vérétől megtisztítva, csókolni kezdte azt, majd újra csak kedvét lelé benne, s vezeté magját Shaidan-Juda halott szájába. Ezután annak testét a tűznek, tagjait a földnek, fejét a víznek adá.

S ekkor a Föld megszabadula vala.

T: És mondd, Mester! Miként kell értenem álmod jelentését?

M: Úgy kell értened, ahogy mindenkinek, ki ezen evangéliumot hallja. Látván és felismervén Shaidan-Judát, annak élete elveend, s néki a legfájóbb kínok közt kell kiadnia, mi a világtól elvétetett általa. S mivel mindenkitől vétetett, így mindenki joga is visszavenni tőle. Ez leend hát álmom jelentése. S felébredvén álmomból imámat szőttem Bog-Israick köré, hogy látomásom igazzá légyen, ám ekkor hangot hallék, mely velőmig hatolt, s amely így szóla:

Bizony ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét!
Azért gyászol a föld, és homályosodik el oda fenn az ég, mert szólottam, határoztam, és meg nem bánom és el nem térek attól.
A lovasoknak és a kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden város, elrejtőznek a sűrűségekbe, és felmásznak a sziklákra: minden város elhagyottá lett, és egyetlen ember sem lakik azokban.

És te, elpusztult, mit cselekszel akkor? Ha bíborba öltözöl, ha arany kösöntyűkkel ékesíted magadat, és ha festékkel mázolod is ki szemeidet: hiába szépítgeted magadat! Megvetnek téged a szeretőid, életedre törnek.
Mert mintha vajudó asszony szavát hallanám, mintha az először szűlőnek sikoltozását: olyan Sion leányának hangja; nyög, csapkodja kezeit: Jaj nékem! mert roskadozik lelkem a gyilkosok előtt.

T: Ismerős nekem ez az ige. Jeremiás próféta beszélt így egykor az eljövendő időkről.

M: S mondá el ezzel Shaidan-Juda sorsát is, kinek gyilkosa nem Bog-Israick leend, mert az, ki az Egyetlenből való erőt birtokolja, az származott erejét nem használhatja a nem-Egy szfériáinak ellenében. Így Bog-Israick az Egyetlenből származó kegyelemtől fogva, a nem-Egy ítéletére bízván Shaidan-Juda sorsát, bevárja azt, míg annak élete elveend. Lett légyen annak Hádészből való rendelésének elmaradása, így leszen légyen élete megtartásának kioltása, azok akaratából.

T: Shaidan-Juda így nem töltheti ki a testben az éltének járó ötvenhét esztendőt?

M: Sorsának szálait a Hádész szféráiban lévők elengedik markaikból, így Shaidan-Juda élte bevégezetlen marad. S bizonnyal eltöröltetik élte, hol előbb, hol később, mint áruló szolgáé, ki vére forrásának engedelmeskedvén hagyja el gazdái parancsolását. Így volt ez, és így is lészen mindig, a világnak végezetéig. Az Egyetlen-ből valók, miként Henoch próféta, megértik ezt, és imígyen szólanak:

Amikor az igazak titka meg fog nyilatkozni, a bűnösök ítéletre kerülnek és az istentelenek az igazak és kiválasztottak szeme elől el fognak tűnni. És attól fogva azok, akiké a föld, nem lesznek többé a hatalom és a méltóság birtokában és nem lesznek képesek többé a szentek arcába nézni, mert a Szellemek Urának fénye a szentek, az igazak és a kiválasztottak ábrázatán fog ragyogni. És a kiralyok és a hatalmasok bukni fognak és az igazak és a szentek kezébe fognak kerülni. És attól a naptól fogva senki sem fog értük a Szellemek Urához könyörögni, mert életük véget ér.

Most pedig, fel, Tanítvány! Immár eleget tudsz abból, amit tudnod kell! Vidd az örömhírt az emberek közibe! Az Egyetlen óvjon utadon!

Hajdú Diána

Reklámok