Hetedik fertályóra

…melyben a Tanítvány megismeri Shaidan-Juda és Bog-Israick történetét.

 

T: Mester, megismertem annak nevét, ki a Hádészban, a nem-Egy szférájában lévők akaratjából Shaidan-Juda pártársaként, az Egyetlen akaratjából ellenben Shaidan-Juda létének eltörlöjeként jött el a testbe. De meséld el azt is, hogyan találának rá egymás helyére a széles világban?

M: Ehhez elébb válaszolnom kell arra, ami felől az előző fertályórában kérdeztél.

Igen, Tanítvány, Shaidan-Juda születésének hatalmas jele volt az Egy-ben, és e jelet szemükkel látták az élők az égnek boltozatja felett. S e jelenés az élők szemein által az élők lelkeiben talált kitárt kapukra, s az élők elragadtaták magukat, ígérvén e jelenés nékik békességet az Egy-ben, és a nem-Egyben haragban állók között. S lelkeik összességéből kimerítvén az ötvenhét esztendő üledékét, Hádész szféráiba fejték át annak nemes származékát, miként a borász vigyázza az ősi tőkék termését.

T: Mi lehetett az égi jel, melyre milliók adák át lelkeik nedűit a Hádész borospincéinek?

M: Két pompás hajó lebegett az ég boltozatja felett, egyiken Ruz, másikon Israi nemzetségének zászlaja, s e két hajó elébb közelívén egymást, később egymáshoz horgonyozván, békességre talála, s matrózaik ölelkezését csodálák az Egy-ben lévők szemei. S eme napon világra jöve Shaidan-Juda, s éltének első pillanatától kezdve táplálák őt Hádésznak borospincéiből. S az ő teste, lelke és elrendelése – melyet már jól ismerhetsz, Tanítvány – így tartatik meg a Hádésznak akaratjából.

T: Shaidan-Juda világra jövetele tehát pompázatos jelenés volt az Egy-ben lévők előtt, kik nem tudák, hogy a nem-Egy-ben Hádész borosgazdái gyarapodnak ezáltal, kik Shaidan-Judának örökségéül gyüjték a termést, s keverék a jó bort néki hádészi párlattá, méhének szülöttje eljövetelét segélve. S mindezen setét akaratról nem tuda senki az Egy-ben?

M: Voltak, kik megérzék, hogy a tengely, melyen a világ forgásának legkisebb kereke forog, megindula vala, mert annak talapzata kimozdula, s eljő Shaidan-Juda, ki “Shaidan”-nak anyja leend. S kik megérezték, megrémülének, s elhagyák életüket, némelyik tűz által hala, mások felakaszták magok, valaki fegyver tüzét fordítván maga ellen. De később voltak, akikre maga Shaidan-Juda hozott rontást, mert veszélyt jelentének reá az ő elszánása szerint, s így sújtá azokat: kinek testében daganatot kelesztve, kinek szíve verését szorongatva, kinek magzatját elhajtva, kinek emésztése savait elgyengítve, kiben halálos lázverést gyújtva.

T: De elérte-e végül Shaidan-Juda létének hádészi célját? Sikerült-é egybekelnie Bog-Israick-kal, s annak magját így egybe tudá-e foglalni sajátjával?

M: Ennek kevés híja volt. Hádész akaratjából ők ismerék egymást, mihelyst Bog-Israick betölté harmincharmadik esztendejét, s ekkor a Hádészban levő hatalmak akaratjából Bog-Israick feje körére kénköves felhő ereszkedék, miáltala Shaidan-Juda ábrázatját szépségesnek talála vala, s épp megfelelőnek férfiúi indulatjához. S szerelemre lobbana Shaidan-Juda iránt. Arczozatát csodálá, s teste alakzatát kíváná, ahogy a Hádészban lévők akaratja ezt rendelé.

T: Mégis, szavaidból aképpen hallom ki, magjaik mégsem egyesülének.

M: Az Egyetlennek akaratjából Bog-Israick látása előtt felrémle Shaidan-Juda létének igaz alapzatja, s megismeré a Hádészban lévők akaratját. S felibe kerekedvén saját indulatjának, elfordula Shaidan-Juda ábrázatja elől, s testének kívánását megállítá magában. Magját, mely Shaidan-Juda magjához kívánkoza, előhívván azt testéből, saját ábrázatjának üdvösségére fordítá, s becsmérlé Shaidan-Juda nevét az Egy-ben lévők füle hallatára.

T: Bog-Israick állhatatossága okán tehát “Shaidan”, az eljövendő nem foganhatott meg Shaidan-Juda méhében. De miként tűrék ezt el a Hádészban lévők, kiknek terve imígyen megdőle vala? 

M: A Hádész-ban lévők nagy haragra gyúlának, s nem lévén immár hatalmuk Bog-Israick cselekvése felett, dühösségüket az Egy-ben élők között tölték ki. Háborúság töre ki a két folyó vonulása mentén, s egész népek vándorlának el országaikból. S a világ népei között rémület uralkoda vala, mert sokan valának köztük, kik ellenük fordulván, fegyveriket használák az ártatlanok ellenében. S a világ hatalmasságai újból fegyvereket gyüjtének egymás ellen, s csoportosulának a nem-Egy szféráinak csoportosulása szerint.

T: maga Shaidan-Juda hogyan viselé el ezen történéseket?

M: Mérgében más férfiak előtt kívántatá magát, hogy Bog-Israick féltékenysége lángra kaphasson, s elszánását feledve, mégis egybe kéljen Shaidan-Juda ölével. S testének alfele, mint a Hold által vonzott tengervíz, apadt és dagadt, hol sűrű mételyt lövellvén a gyenge lelkületűek légterébe, hol pediglen elszívta azok életének lelkesedő gőzeit. S így ők fogyatkozának testben és egészségben, mialatt Shaidan-Juda testének fogyatkozását kíváná feltartatni. De Bog-Israick álhatatos marad vala, tudván immár, hogy Shaidan-Juda éltének mikor jövend el befejezése, s látván annak testének szörnyű rothadásit, mivel a Hádész szférájának borospincéje, mely ezidáig táplálá, kiszáradóban lévén vala. S ekkor Shaidan-Juda a Hádészból valók igézetét hívá segítségül, kik beférkőzvén Bog-Israick álmába, Shaidan-Judáról való képeket mutattak fel előtte, hogy elhitessék vele sorsának alakulását, s az felébredvén ismét Shaidan-Judát kívánja élte vágyakozásául. De Bog-Israick ismét állhatatos vala, s álmai jelentése felől elfordítá igyekezetét.

Ezt követően Shaidan-Juda mind inkább dölyfösebb vala Bog-Israick színe előtt, és számítván annak vágyára, színes öltözetekkel ékesíté magát. Bog-Israick mindazonáltal megfékezé vágyát, mert ráismere, hogy Shadan-Juda s a Hádészban valók mily szörnyű mételyt vonnak tekintete elé, és magját újra csak előhíva, azzal saját ábrázatjának dicsőségét erősíté, mely így még ragyogóbb vala.

S harmadszorra Shaidan-Juda férjet kerese és talála magának Juda nemzetségéből, hogy Bog-Israick szívét pokoli féltésre adhassa. S ekkor Bog-Israick szíve bíborszín lángra gyúla, mely bevilágítá elszánásának fényességét, s felperzselé Shaidan-Judához kívánkozó magjának kútjait.

T: A tanulság az tehát, hogy Bog-Israick elszánása végett nem jöve a világra “Shaidan”, s nem igázá le az Egy-ben lévőket. Akiknek sora azonban Hádész keserűsége miatt szomorúra fordula vala. S így megyen ez addig, míg el nem jő az igazság napja, Mester?

M: Az órásmesternek is, az óra viselőjének, de még a zsebtolvajnak is az óra forgása az érdeke. Sok beszéd áll megettünk, Tanítvány. Aludjunk, s meglássuk majd, mit hoz el a hajnal.

Reklámok